top of page

KEDAI Buku digital

Gerimis di Kota Pelangi

Koleksi Cerpen & Sajak Singapura 2017

Coretan 1965-1985 Diterbitkan oleh: Angkatan Sasterawan ‘50

 

Penyunting:  Dr Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz

Penolong Penyunting:  A Samat Ali

Pembaca Pruf:  Ariff Rizwan Bin Mohammed Eusoff Sahab

ISBN No: 978-981-11-3625-2 

© Penulis dan Penerbit

Cetakan Pertama 2017

 

Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian juga tidak dibenarkan ditiru, disimpan dalam sistem pengeluaran semula ataupun dipancarkan walaupun melalui sebarang cara, termasuk kaedah elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, perfileman atau lain-lain tanpa izin penerbit atau penulisnya.

 

Tataletak Buku: Danial Gani  / Rekabentuk kulit hadapan: Azalan Hussain

Dicetak oleh: Oxford Graphic Printers Pte Ltd / Disokong oleh:                      

Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Bahasa Melayu

Majlis Ugama Islam Singapura           

bottom of page